PUB

Opinião

10 anu dipos di Meza-Rodondu pa avalia ALUPEC

Por: Marciano Moreira*

 

Di 10 ti 16 di dizenbru di 2008, Ministeriu di Kultura prumove Meza-Rodondu pa Avaliason di ALUPEC (Alfabeto Unificado Para a Escrita do Cabo-Verdiano)!

Es Meza-Rodondu djunta nun sala serka di 2 duzia di gentis ki ta ntende di ALUPEC o pabia es e investigador di nos lingua; o pabia es studa ALUPEC pa nxina-l; o pabia es studa ALUPEC pa es pode skrebe dretu nel.

N fla “studa ALUPEC pa nxina-l”. Ka e un gralha nen N ka sa ta konta ka-si! Ta studadu ALUPEC li na Kabu Verdi (sima na kursus di formason di prufesoris i na kursus di jornalismu) i na stranjeru.

Na 2008, sa ta kumemorada 10º aniversariu di ofisializason di ALUPEC. Guvernu di Kabu Verdi ofisializa nos alfabetu, a titulu sprimental, atraves di Dikretu-Lei nº 67/98, di 31/12/1998, in 5º Suplimentu di BO nº 48.

Nes Meza-Rodondu tenba gentis di kuazi tudu ilha, gentis ki ta mora li na Kabu Verdi i na otus tera, Kabuverdianus i stranjerus.

Es reunion era pa avalia 10 anu di sprimentason di ALUPEC. Rizultadu di avaliason foi kel li: I) ma ALUPEC ta xinta dretu na korpu di violon di lingua kabuverdianu; II) ma ALUPEC e fixola; III) ma ALUPEC ta sirbi rei di ben; IV) ma 10 anu di sprimentason di ALUPEC dja txiga; IV) ma Guvernu debe ofisializa-l, di es bes a titulu DIFINITIVU ku nomi di ALFABETU KABUVERDIANU; V) ma Guvernu ka debe tuntunhi nen rasta pe!

I Guvernu obi es rikumendason: Guvernu ofisializa, a titulu difinitivu, ALUPEC ku nomi di “alfabetu kabuverdianu” atraves di Dikretu-Lei nº 8/2009, di 15 di marsu di 2009! Uapu!

Alienadus, bairistas duentiu i ajentis di saudozistas di kolonialismu pode kontinua ta ripiti falasias di kolonialistas / skravizadoris pa kontinua nomiadamenti ta viola direitu di nos kriansa di studa na lingua ki se mai nxina-l, direitu es ki sta konsagradu na un monti di Konvensons Internasional, ti pa kriansas apatrida.

Nu ta paga inpostu pa Stadu kria kondisons ki siensia pedagojiku ta rikumenda pa nos mininus pode ten midjor rizultadu na skola. I siensia pedagojiku ta fla ma mininu ta prende mas faxi si bu nxina-l na lingua ki el ta ntende midjor – lingua ki se mai nxina-l ku tudu amor, tudu paxenxa! Sima, alias, rizultadus di ensinu bilingi konprova. Nu ka ta paga inpostu pa guvernantis ripiti inverdadis pa justifika kontinuason di es situason ki ta traumatiza nos kriansas i ta obriga adultus pasa burgonha pa sisi, sima ki nu ka ten lingua pa nu kumunika nos ku nos, na diskontra, dentu kaminhu.

Detratoris di nos lingua maternu kre forsa-nu ser bengala di lingua purtuges: pa kada fidju Kabuverdianu diasporizadu sabe modi el ta skrebe pa ses irmon Kabuverdianu spadjadu pa 4 kantu di es mundu, primeru, el ten ki studa purtuges pa el pode dikora ma un mesmu son [s] na purtuges: na palavra “sinema”, ta skrebedu ku C; na palavra “sineta”, ta skrebedu ku S; na palavra “prosimu”, ta skrebedu ku X; na palavra “forsa”, ta skrebedu ku Ç; na palavra “paseiu”, ta skrebedu ku SS; na palavra “lus”, ta skrebedu ku Z; etc. Gentis ki e kontra nos lingua, kre obriga ti nos irmons na diaspura studa purtuges mesmu ki es ka ta xinti nisisidadi del!

Di 2008 ti gosi, nos alfabetu kontinua ta ganha kada bes mas forsa, persentajen di Kabuverdianus ki sa ta uza-l kontinua ta aumenta! Alfabetu kabuverdianu ka ten tadju!

*Marsianu nha Ida padri Nikulau Ferera

PUB

PUB

PUB

To Top