PUB

Opinião

Prizidenti kondikora prufesora di ensinu bilingi

Por: Marciano Moreira*

Pa rikonhese kontributu di Ana Josefa Cardoso na konstruson di identidadi nasional, Jorge Carlos Fonseca kondikora-l ku Midalha di Meritu!

Pa prezervason di nos Nason, ki ten mas di metadi di ses menbru na diaspura, nxina novus jerason nasidu na diaspura lingua ki ta uni-nu – prinsipal ilimentu di nos identidadi – e fundamental!

Atraves di un prujetu di ensinu bilingi jizadu i monitoradu pa enton Instituto de Linguística Teórica e Computacional (ILTEC) i finansiadu pa Fundação Calouste Gulbenkian, dotoranda Ana Josefa Cardoso inplimenta, ku susesu i na kualidadi di prufesora, ensinu di nos lingua maternu la Purtugal.

Tantu susesu ki turma bilingi foi kapa di rivista di Fundação Calouste Gulbenkian (https://tinyurl.com/y9qocmdy) i meresedor di disizon di es prestijiadu i izijenti fundason di prulonga finansiamentu inisial.

Tantu susesu ki, na sikuensia di vizita inpaktanti di es turma bilingi a Kabu Verdi na 2012, dotoranda Ana Josefa Cardoso konsigi konvense Ministeriu di Idukason di Kabu Verdi a dexa-l traze es speriensia pa Kabu Verdi. Na anu letivu 2013-2014, inisia ensinu bilingi pilotu na 2 turma (Ponta d’Agu i Flamengu, anbus li na Santiagu), kuju susesu pruvoka alargamentu susesivu di es speriensia pilotu pa mas 2 turma (anbus na Tarafal di Santiagu) na anu letivu 2014-2015 i pa mas 4 turma (2 na San Dumingu i 2 na Mindelu) na anu letivu 2015-2016.

E nes kuadru di euforia patriotiku riforsadu ku un vizita di nos Prizidenti a es turma bilingi la Lisboa ki surji Dikretu-Prizidensial nº 21/2015, di 17 di outubru, ta kondikora es nos fervoroza patriota Ana Josefa Cardoso djuntu ku otus ilustri konpatriota di nos diaspura.

Akuandu di inpozison di midalhas a Ana Josefa Cardoso i a mas 5 otu ilustri konpatriota rizidenti la Purtugal (https://tinyurl.com/y8zql7m5), Mestri Ana Josefa Cardoso diklara:

“N ta xinti txeu onrada, pabia e un rikunhesimentu pa un trabadju ki N sa ta faze paulatinamenti i ki ten dadu alguns frutu. Es midalha e sobritudu un insentivu pa N kontinua ta faze inda mas i midjor.”

Na mesmu atu di inpozison di midalhas, Prizidenti di Republika diklara:

“Nu ten ki ser gratu i rikunhese kes trabadju en prol di nos tera na diversus aria (sima di kultura, afirmason di identidadi, lingua, disportu, pulitika, aria tekniko-sientifiku o otus) di pesoas ki, mesmu vivendu fora di Kabu Verdi, ku tudu orgulhu i diterminason, ku tudu sentimentu di apegu a tera, ta sforsa, sen spera rikonpensa, pa nomi di Kabu Verdi, nos valoris i nos manera di ser i di sta prupaga un poku na universu di nos diaspura.”

Es euforia patriotiku baziadu na provas sientifiku di susesu di ensinu bilingi li na Kabu Verdi tanbe (konferi: https://tinyurl.com/ydddybpv), debe ser rispetadu pur parti nomiadamenti di atual Ministra di Idukason, Maritza Rosabal. Na ta faze kel li, Rosabal ta rispeta tudu kes ki npenha pa susesu di es speriensia pilotu, dizignadamenti kriansas i rispetivus pai ku mai (ki da ses konsentimentu a pididu di Ministeriu di Idukason), profesoris, midalhada Ana Josefa Cardoso i propi Prizidenti di Republika, Jorge Carlos de Almeida Fonseca.

Marsianu nha Ida padri Nikulau Ferera

www.facebook.com/marcianormoreira

 

(Publicado no A NAÇÃO impresso, nº 579, de 04 de Outubro de 2018)

Adicionar um comentário

Faça o seu comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

PUB

PUB

To Top